Per 1 juli 2023 is de werkgever verplicht om de visie van de medewerker vast te leggen in het Plan van Aanpak. Wat houdt dit in?

Nieuwe wetgeving re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 is de mening en visie van de werknemer een vast onderdeel van het Plan van Aanpak en bij de Eerstejaarsevaluatie bij re-integratie. Dit heeft als doelstelling om de onderlinge betrokkenheid tussen werkgever en werknemer tijdens het re-integratietraject te vergroten. De werkgever is hierbij verplicht om de visie van de werknemer hierin vast te leggen. Hierbij komt er meer ruimte voor de mening van de medewerker op zijn re-integratie. Dit is nu niet altijd het geval, waardoor een duurzame re-integratie niet altijd succesvol verloopt.

Meer aandacht voor de werknemer tijdens zijn re-integratie

Door het toevoegen van de visie van de medewerker en zijn kijk op het re-integratietraject, wordt zijn rol tijdens de eerste twee ziektejaren versterkt. Dit heeft als voordeel dat de werknemer meer te zeggen heeft over het hele re-integratieproces. Tevens krijgt de werkgever meer inzicht hoe de werknemer de re-integratie ervaart. Dit zal de onderlinge betrokkenheid tussen werkgever en werknemer vergroten. Dit biedt voor beide partijen meer perspectieven om duurzame re-integratie te bevorderen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Voor zieke of uitgevallen werknemers is het belangrijk dat de re-integratie zo efficiënt mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers zijn hier samen verantwoordelijk voor. Onderlinge gesprekken en het bespreken van behoeftes en wensen, zijn tussen werknemer en werkgever dan ook een onmisbaar onderdeel. Toch gebeurt het in de praktijk dat dit niet altijd soepel verloopt. Soms omdat de werkgever weinig aandacht schenkt aan de re-integratie of als er sprake is van een arbeidsconflict. Om de onderlinge gesprekken en afspraken beter te laten verlopen, zijn werkgever en werknemer in de nieuwe wetgeving re-integratie per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven .

Vastomlijnde afspraken maken

Het is gebruikelijk en ook verplicht dat bepaalde re-integratie-afspraken op meerdere momenten worden vastgelegd. Zowel bij het opstellen van het gezamenlijke Plan van Aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. Dit verloopt nu niet altijd in goed overleg. Het kan gebeuren dat een werknemer het niet altijd eens is met de wijze hoe dingen verlopen in zijn re-integratie. De nieuwe wetgeving re-integratie legt vast wat in de praktijk wenselijk is. Dit betreft de visie op kortere en lange termijn. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid om het Plan van Aanpak bij te stellen waar dit nodig en wenselijk is. Helemaal als een bepaald ziektebeeld bijvoorbeeld meer tijd en aandacht vraagt, of bij bijkomende complicaties. De nieuwe wetgeving heeft als doel om effectieve en succesvolle re-integratie die met langdurig verzuim te maken hebben te bevorderen.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is al geruime tijd van kracht. Hier liggen bepaalde regels vast omtrent de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers met betrekking tot ziekteverzuim en re-integratie. De nieuwe wetgeving re-integratie voegt hier een extra dimensie aan toe door expliciet te eisen dat zowel werkgever als werknemer hun visie op het re-integratietraject geven. Hierbij moeten beide partijen hun verwachtingen, doelen en activiteiten omtrent de re-integratie van de werknemer vastleggen en goed met elkaar communiceren. Het gaat erom dat er regelmatig overleg plaatsvindt om de voortgang te evalueren en waar nodig tijdig aanpassingen te doen.

Nieuwe wetgeving re-integratie: de gevolgen voor werkgevers

De rol van werkgevers hierin betekent in de praktijk dat zij in samenwerking met de werknemer een duidelijk beeld moeten vormen wat zij willen bereiken met het re-integratietraject. Het is hierbij van belang om duidelijke en concrete doelen te stellen, waarbij de inbreng en wensen van de werknemer dus meer waarde krijgt. Kan een werknemer terugkeren naar zijn oude functie na herstel? Moet er aangepast werk worden gezocht binnen de organisatie? Als dit niet meer mogelijk is, moet er dus gekeken worden naar een re-integratietraject spoor 2. Hierbij zullen de mogelijkheden verder worden verkend buiten de organisatie.

Nieuwe wetgeving re-integratie: de gevolgen voor werknemers

De nieuwe wetgeving re-integratie voor werknemers, betekent dat zij veel meer actief betrokken worden bij het opstellen van de visie op het re-integratietraject. Juist ook om hun eigen ideeën, verwachtingen en wensen met hun werkgever te delen. Dit biedt een werknemer meer voordelen om goede gezamenlijke afspraken hierover te bedingen. Daarin geeft het de werknemer ook meer ruimte om een eigen keuze te maken voor het re-integratiebureau die hem of haar zal begeleiden. Zeker als het re-integratietraject mogelijk meer complex is en er ook de juiste aandacht moet worden gegeven aan de persoonlijke begeleiding. Het is essentieel van belang dat de werknemer open communiceert over zijn behoeften, eventuele beperkingen en mogelijkheden. Hier kan de werkgever dan beter op inspelen en de juiste ondersteuning bieden.

Continu proces van evalueren en aanpassen

Een re-integratietraject is vaak een intensief proces voor de werknemer. Het is daarom uitermate van belang dat werkgevers en werknemers dit proces regelmatig evalueren of de gestelde doelen nog relevant en haalbaar zijn. Zijn er aanpassingen nodig? Loopt de communicatie goed of voelt de werknemer zich niet goed gehoord? Probeer dit altijd tijdig aan te geven en breng de werkgever hiervan op de hoogte. In een duurzaam re-integratietraject dienen beide partijen actief betrokken te blijven in het proces en elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of eventuele complicaties of knelpunten. Door duidelijke richtlijnen en procedures in het kader van re-integratie vast te leggen, zal dit proces in goede banen geleid kunnen worden.

Passende re-integratietrajecten

Vanuit ons re-integratiebureau bieden wij diverse maatwerk re-integratietrajecten voor werknemers die zijn uitgevallen. Afhankelijk van de oorzaak, behoeften en wensen van werkgevers en werknemer, bieden wij hierin de volgende re-integratietrajecten:

“Meer aandacht voor de visie van werknemers tijdens re-integratie”