Haalbaarheidsonderzoek re-integratie

Haalbaarheidsonderzoek
Haalbaarheidsonderzoek bij  re-integratie 2e spoor

Ons re-integratiebureau in Groningen biedt ook een haalbaarheidsonderzoek re-integratie tweede spoor aan voor bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. Je kunt bij ons een haalbaarheidsonderzoek aanvragen om meer zekerheid te krijgen of een re-integratie tweede spoor zinvol is.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek re-integratie?

Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek re-integratie uit om beter te kunnen beoordelen of een re-integratietraject echt haalbaar is. Dit doen wij als er bepaalde onzekerheid is of een re-integratie tweede spoor wel kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan er twijfel zijn opgetreden tijdens of na een arbeidsdeskundig onderzoek. Bijvoorbeeld als een arbeidsdeskundige aangeeft dat er onzekerheid is over de arbeidsmogelijkheden. Dit kan ook het geval zijn bij schijnbaar weinig tot geen benutbare kansen op ander werk. Met behulp van een nadere haalbaarheidsanalyse kunnen wij op praktische wijze onderzoeken of er passende kansen en oplossingen zijn.

Redenen voor een haalbaarheidsonderzoek

De werkgever is verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijke re integratie van (langdurige) zieke of uitgevallen werknemers. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Bij een uitgevallen medewerker wordt aangeraden om rond het eerste jaar een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen. Na één jaar ziekte moet worden nagedacht over reële mogelijkheden van terugkeer naar werk. Indien een spoor 1 traject niet succesvol is geweest, komt een re-integratietraject tweede spoor in zicht. Indien het ziektebeeld of de arbeidsmogelijkheden van een medewerker dusdanig twijfelachtig zijn, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst geven. Ook bij een verwachting dat een medewerker bij een WIA-beoordeling mogelijk voor meer dan 80% zal worden afgekeurd.

Op welk moment een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren?

Als een arbeidsdeskundige aangeeft dat er mogelijk weinig benutbare mogelijkheden zijn, is het raadzaam om aan haalbaarheidsonderzoek re-integratie tweede spoor uit te laten voeren. Deze analyse wordt voorafgaand een 2e spoor traject ingezet. Vaak wordt dit aangevraagd om de belastbaarheid van de werknemer beter te kunnen beoordelen m.b.t. de werkbare mogelijkheden in een andere functie op de arbeidsmarkt. Wij zullen dan de benutbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt gaan onderzoeken. Vaak in aanvulling op een arbeidsdeskundig rapport. Na het onderzoek worden onze bevindingen afgezet tegen de huidige belastbaarheid van de werknemer en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt, welwillendheid van de werknemer en de haalbaarheid van een
re-integratietraject tweede spoor.

Stappenplan haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek en situatieschets van de aanvraag met de opdrachtgever

  • Bestudering van alle aanwezige rapporten, arbeidsdeskundig onderzoek. Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), het ziektebeeld en andere relevante stukken

  • Een persoonlijk gesprek met de werknemer, waarbij aan de hand van een loopbaantest en vaardighedentest de arbeidsmogelijkheden beter in kaart gebracht worden. Daarbij wordt de huidige situatie, gezondheid, klachtenbeeld en gewenste toekomstperspectieven en eventuele prognoses besproken

  • Analyse van de regionale arbeidsmogelijkheden en mogelijke (nieuwe) functies voor de werknemer

  • Onderzoek naar eventuele scholingsmogelijkheden

  • Rapportage uitkomst haalbaarheidsonderzoek

  • Evaluatie en nagesprek met de opdrachtgever

Onze werkwijze

Na het inventariserend intakegesprek met de opdrachtgever en na akkoord, plannen wij een gesprek met de medewerker in. Dit gesprek vindt plaats op één van onze spreeklocaties in Groningen, Assen, Drachten of online. De opdrachtgever en medewerker ontvangen onze bevindingen, conclusies en adviezen in een rapportage. Indien wij constateren dat een re-integratie tweede spoor niet haalbaar en realistisch is, dan zullen wij dit helder beargumenteren in het verslag. Indien dit wel mogelijk is, zullen wij dit ook duidelijk onderbouwen. Met het verslag kan de opdrachtgever vervolgens een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het kan ook zijn dat er eventueel een vervroegde WIA aanvraag uit voortkomt.

Een haalbaarheidsonderzoek kan in 4 tot 6 weken worden afgerond.

De kosten van een haalbaarheidsonderzoek bedragen € 849,– excl. btw.

Haalbaarheidsonderzoek aanvragen    

Wil je een haalbaarheidsonderzoek aanvragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij gaan je aanvraag dan zo snel mogelijk in behandeling nemen en je vragen beantwoorden.

    “Toets vooraf de haalbaarheid van een re-integratietraject”